Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel webových stránek www.rawoli.cz, tj. LOBUTIQ s.r.o., IČ 07480491, sídlo Sokolská 226, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí (jako Prodávající) zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím, a to za účelem zpracování elektronické objednávky, uzavření kupní smlouvy, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikace mezi smluvními stranami, a to po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů, a je proto Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení. Nařízením se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Právním titulem pro zpracování Vašich osobních údajů je dle čl. 6 odst. 1 písm. b),písm. c) a písm. f) Nařízení plnění smlouvy, plnění právní povinnosti a oprávněný zájem správce. Účelem zpracování osobních údajů je realizace vzájemného smluvního vztahu, za jiným účelem údaje nejsou zpracovány.

Zpracovány jsou tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení (právním titulem je plnění právní povinnosti a plnění smlouvy; ve stádiu poptávky pak oprávněný zájem správce)

  • Datum narození (právním titulem je plnění právní povinnosti a plnění smlouvy)

  • Bydliště/trvalý pobyt/sídlo (právním titulem je plnění právní povinnosti a plnění smlouvy; ve stádiu poptávky pak oprávněný zájem správce)

  • Bankovní spojení (právním titulem je plnění smlouvy - při placení bezhotovostně)

  • Identifikační číslo "IČ" - (právním titulem je plnění právní povinnosti a plnění smlouvy; ve stádiu poptávky pak oprávněný zájem správce)

  • Telefonní číslo a e-mailová adresa (právním titulem je plnění smlouvy - tyto údaje slouží pro vzájemnou komunikaci; ve stádiu poptávky pak oprávněný zájem správce)

  • Podpis (právním titulem je plnění smlouvy, pokud je uzavírána v listinné podobě)

  • Jiné údaje, které zájemce o zboží či služby správce údajů poskytne (právním titulem pro jejich zpracování bude zpravidla oprávněný zájem správce).

Pokud je zájemcem/zákazníkem právnická osoba, jsou ve výše uvedeném rozsahu (s výjimkami vyplývajícími z podstaty smluvního vztahu s právnickou osobou)zpracovány údaje osoby oprávněné jednat za tuto právnickou osobu, případně kontaktní osoby určené touto právnickou osobou.

Osobní údaje jsou uloženy na dobu nezbytně nutnou. Smlouvy a údaje v nich obsažené jsou uloženy jako podklad pro daňové účely, a to podobu, po kterou právní předpisy ukládají tyto podklady archivovat. Osobní údaje jsou předávány následujícím kategoriím příjemců: poskytovatel webhostingu (Webflow), přepravní společnost, Google Analytics a orgány veřejné moci, pokud jim bude správce na základě právních předpisů povinen údaje poskytnout.

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že máte právo získat potvrzení o tom, které Vaše osobní údaje jsou zpracovány, jaký je účel jejich zpracování, komu jsou osobní údaje zpřístupněny, jaká je jejich doba uložení, jaká jsou Vaše práva (oprava, výmaz údajů, omezení zpracování, právo vznést námitku), informace o zdroji osobních údajů, nejsou-li osobní údaje získány od Vás. Zároveň máte právo na opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné.

Pokud se domníváte, že některé Vaše zpracovávané osobní údaje jsou neúplné či nepřesné, obraťte se na správce na e-mailu: rawoli@rawoli.cz

Dalším z Vašich oprávnění je požadovat v souladu s čl. 18 Nařízení, aby zpracovávání Vašich osobních údajů bylo omezeno, a to z důvodu nepřesnosti (po dobu, než bude ověřena přesnost), protiprávnosti zpracování, či pokud poskytnuté údaje potřebujete k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. S ohledem na to, že zpracování se neprovádí automatizovaně, nelze využít práva na přenositelnost údajů. Pokud odmítnete poskytnout údaje, u nichž je jako právní titul uvedeno plnění smlouvy a/nebo plnění právní povinnosti, nelze smluvní vztah realizovat.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránkywww.uoou.cz.

Na základě poskytnutých osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

V Ústí nad Orlicí dne 3. 3. 2022